University of Florida Awards

Outstanding Achievement Award (International Student Award)

Guangde Jiang, 2018

Xiao Liang, 2017

Danmeng Luo, 2016

Yasmeen Abouelhassan, 2015

Fatma Al-Awadhi, 2014